Gratis proberen

Algemene voorwaarden

Op een opdracht aan Zelfmakelaar Plus BV zijn algemene consumentenvoorwaarden van de NVM van toepassing. Deze voorwaarden zijn opgenomen op de site van Zelfmakelaarsplus. BV en zijn tevens te downloaden.

De dienstverlening van Zelfmakelaar Plus BV vindt plaats via internet. Derhalve zijn bij een opdracht aan Zelfmakelaar Plus BV in aanvulling op of in plaats van de algemene consumentenvoorwaarden van de NVM, de volgende voorwaarden van toepassing.

Voorwaarden Zelfmakelaar Plus BV

Artikel 1 – totstandkoming van de opdracht

 1. De opdracht aan Zelfmakelaar Plus BV geldt als gegeven zodra de opdrachtgever deze digitaal of elektronisch aan Zelfmakelaar Plus BV heeft verstrekt.
 2. Tegenover de opdrachtgever geldt uitsluitend Zelfmakelaar Plus B.V. als opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW (welke een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgeoefend) en artikel 7:407 lid 2 BW (welke een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Nadat de opdrachtgever de vooraf overeengekomen courtage heeft betaald, wordt de opdracht uitdrukkelijk aanvaard door Zelfmakelaar Plus BV
 4. De opdrachtgever verklaart voor verstrekking van de opdracht kennis te hebben genomen van de voorwaarden Zelfmakelaar Plus BV en de algemene consumentenvoorwaarden van de NVM.

Artikel 2 – De omvang van de opdracht

 1. De opdracht is ondeelbaar en uit hoofde van de opdracht stelt Zelfmakelaar Plus BV de volgende diensten ter beschikking:
  – eenmalige beoordeling van de waarde van de betreffende woning;
  – analyse van de verkoopcijfers in de directe omgeving van de woning;
  – berekenen van de inhoud en oppervlakten van de woning conform de verplichte NVM meetinstructie (NEN 2580);
  – opvragen kadastrale gegevens (kadastraal bericht, eigendomsbewijs en kadastrale kaart);
  – geven van een vraagprijsadvies voor de betreffende woning;
  – het aanleveren van een opnamerapport;
  – uw persoonlijk online dossier via uw ‘MijnNVM’-account;
  – persoonlijke ondersteuning door een professionele back office;
  – het beschikbaar stellen van de NVM vragenlijst;
  – het beschikbaar stellen van de NVM lijst van zaken;
  – advies ten aanzien van de verkoopmethode en de verkoopstrategie;
  – advies over de woningpresentatie;
  – onbeperkt aantal foto’s plaatsen bij uw woningpresentatie;
  – plaatsen van de woning op Funda.nl, Zelfmakelaarplus.nl, Jaap.nl en Huislijn.nl voor de periode van 1 jaar;
  – samenstellen van uw digitale woningbrochure;
  – deelname landelijke NVM open huizen dagen;
  – vermelding eigen open huizen dagen op Funda;
  – woningpresentatie op Facebook en YouTube voor de periode van 1 jaar;
  – aanmelding van de woning in de centrale NVM-database voor de periode van 1 jaar;
  – toesturen van een verkoopbord en –poster;
  – toezending Funda statistieken;
  – coördinatie bij de samenstelling van het (juridisch) dossier;
  – advies over- en het voeren van de onderhandelingen door uw eigen NVM makelaar;
  – schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken in een koopakte door Zelfmakelaar Plus BV. (indien de koper bij het uitbrengen van zijn bod heeft voorgesteld dat een derde op zijn kosten de koopovereenkomst schriftelijk vastlegt en de opdrachtgever daar mee heeft ingestemd zal door Zelfmakelaar Plus BV geen koopovereenkomst worden opgesteld);
 2. Alleen werkzaamheden die in artikel 2.1 zijn genoemd vallen onder de door Zelfmakelaar Plus BV geaccepteerde opdracht.
 3. In aanvulling op de opdracht zoals genoemd in 2.1, kan opdracht worden gegeven om aanvullende diensten te verlenen. Deze diensten zijn als extra diensten weergegeven op de website. Door het selecteren op de website van één of meer extra diensten verplicht opdrachtgever zich tot voldoening van de bij de extra dienst behorende kosten.
 4. Zelfmakelaar Plus BV voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit. Zelfmakelaar Plus BV mag en zal de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht en eventuele extra diensten door anderen laten uitvoeren. Om die reden mag en zal Zelfmakelaar Plus BV de aan haar beschikbaar gestelde gegevens met deze anderen delen.
 5. Voor het uitvoeren van verschillende diensten zal Zelfmakelaar Plus BV de opdrachtgever in contact brengen met leveranciers van diensten die niet door Zelfmakelaar Plus BV zelf verleend worden.
  Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onderstaande, niet limitatief genoemde, diensten:
  – uitvoeren / opstellen van een taxatie;
  – uitvoeren / opstellen van een uitgebreide waardeverklaring/waardebepaling
  – uitvoeren van een bouwkundige keuring;
  – opstellen/vervaardigen van materiaal voor de woningpresentatie zoals een verkooptekst, foto’s, video’s en/of plattegronden;
  Zelfmakelaar Plus BV is bij door derden geleverde diensten geen partij. Zelfmakelaar Plus BV kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele door deze leveranciers veroorzaakte schade.
 6. Zelfmakelaar Plus BV adviseert de opdrachtgever over de vraagprijs. Na advisering door Zelfmakelaar Plus BV bepaalt de opdrachtgever zelf de te hanteren vraagprijs. Zonder dat expliciet anders is overeengekomen zal de woning te koop worden aangeboden onder vermelding van “kosten koper”. Het doel daarvan is de met de overdracht van de woning gemoeide kosten van derden (niet zijnde de kosten van Zelfmakelaar Plus BV) voor rekening van de koper te brengen.
 7. Zelfmakelaar Plus BV is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op Zelfmakelaar Plus en Funda.nl. Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is Zelfmakelaar Plus BV niet aansprakelijk.
 8. Onder de beoordeling van de waarde van de woning wordt verstaan het verstrekken van een waardeoordeel en het opstellen van een eenvoudig rapport daaromtrent. De beoordeling van de waarde bevat geen bouwkundige keuring en is niet gebaseerd op een bouwkundige keuring.
  Zelfmakelaar Plus BV aanvaardt alleen ten opzichte van de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport.
 9. De ingevolge artikel 2.1 door Zelfmakelaar Plus BV op te stellen koopovereenkomst zal een door de NVM gehanteerde koopovereenkomst zijn en de gebruikelijke bedingen bevatten, aangevuld met de bijzonderheden van de door verkoper met koper gesloten koop.
 10. Binnen de opdracht van Zelfmakelaar Plus valt de opmaak van één koopakte. Indien de koopovereenkomst in deze koopakte wordt ontbonden en de woning hierna opnieuw wordt verkocht, komen de kosten van een eventueel tweede koopakte voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Bij verkoop van woningen in Amsterdam is het gebruikelijk dat de koopakte van een woning wordt opgemaakt door een notaris. Deze notaris wordt door de koper aangewezen en betaald. Om die reden stelt Zelfmakelaar Plus BV geen koopovereenkomst op wanneer het een woning in Amsterdam betreft. Het opstellen van de koopakte en de controle op de ondertekening daarvan is in dit geval dan ook geen onderdeel van de verkoopopdracht die is gesloten tussen de opdrachtgever en Zelfmakelaar Plus BV. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van de courtage of een gedeelte daarvan/
 12. De opdrachtgever kan er voor kiezen de koopovereenkomst door een andere partij dan Zelfmakelaar Plus BV schriftelijk te laten vastleggen. In dat geval behoort het opstellen van de koopakte én de controle op de ondertekening ervan, niet langer tot de opdracht van Zelfmakelaar Plus BV.
 13. Indien een koopovereenkomst door een andere partij dan Zelfmakelaar Plus BV wordt opgesteld heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van de courtage of een gedeelte daarvan.
 14. Indien de koopakte door een andere partij dan Zelfmakelaar Plus BV wordt opgesteld, zal Zelfmakelaar Plus BV de benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop aan zowel de opdrachtgever als de koper toesturen. De opdracht aan Zelfmakelaar Plus BV is daarmee afgerond en Zelfmakelaar Plus BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de koopovereenkomst of de gevolgen daarvan.
 15. Zelfmakelaar Plus BV probeert haar bedrijf zo te voeren dat van zoveel mogelijk diensten op Funda.nl gebruik kan worden gemaakt. Zelfmakelaar Plus BV is echter op geen enkel moment verplicht die extra diensten te benutten of te faciliteren. Zelfmakelaar Plus BV is hiertoe niet verplicht en is niet aansprakelijk als de opdrachtgever hier onverhoopt geen gebruik van kan maken.
 16. De woningpresentatie van de opdrachtgever kan (gedeeltelijk) gebruikt worden door Zelfmakelaar Plus BV om de woning en/of de site onder de aandacht te brengen van belangstellenden. Zelfmakelaar Plus BV hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan de opdrachtgever en/of de opdrachtgever te betalen voor het gebruikmaken van gegevens van de woning.

Artikel 3 – Courtage en eventuele andere kosten

 1. De opdrachtgever is op het moment van verstrekken van de opdracht aan Zelfmakelaar Plus BV een courtage verschuldigd van € 750,– inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting. De daadwerkelijke verkoop van de woning maakt geen onderdeel uit van de opdracht, de courtage is niet afhankelijk van de verkoop van de woning.
 2. De courtage wordt verhoogd indien de opdrachtgever extra diensten afneemt. Er is sprake van een opdracht tot het verrichten van een extra dienst indien door de opdrachtgever via de website van Zelfmakelaar Plus BV of per e-mail hiertoe opdracht is gegeven. De extra dienst wordt geleverd (of uitgevoerd) zodra de opdrachtgever de bij de betreffende extra dienst behorende courtage heeft voldaan.
 3. De opdracht is ondeelbaar. De opdrachtgever heeft derhalve geen recht op restitutie van en/of korting op de uit hoofde van de verleende opdracht door hem aan Zelfmakelaar Plus BV verschuldigde bedragen indien werkzaamheden, die deel uitmaken van de opdracht, op verzoek van de opdrachtgever niet of niet volledig worden verricht.
 4. Indien de opdrachtgever aan Zelfmakelaar Plus BV opdracht geeft tot het verkopen van een andere onroerende zaak dan een in Nederland staande zelfstandige woning bestemd voor permanente bewoning, is de opdrachtgever boven de in artikel 3.1. genoemde vaste courtage een extra vergoeding verschuldigd. Zelfmakelaar Plus BV zal voorafgaand aan de acceptatie van de opdracht de opdrachtgever  per mail informeren over de hoogte van de extra kosten. Indien deze aanvullende kosten door de opdrachtgever akkoord zijn bevonden zullen deze bij vooruitbetaling aan Zelfmakelaar Plus BV dienen te zijn voldaan.
 5. De in artikel 3.1 omschreven courtage omvat de publiciteitskosten gedurende het eerste jaar na de datum waarop de opdracht is verleend (zoals –niet limitatief genoemd- aanmelding in de centrale NVM-database, plaatsing op Zelfmakelaarplus.nl en Funda.nl, verkoopborden en/of biljetten en digitale brochures). Voor elk opvolgend jaar is de opdrachtgever bij vooruitbetaling een extra bedrag aan publiciteitskosten verschuldigd van € 150,- euro inclusief omzetbelasting.
 6. Voor andere onroerende zaken dan in Nederland staande zelfstandige woningen bestemd voor permanente bewoning geldt een toeslag op de verlengingskosten zoals bedoeld onder artikel 3.5. van € 100,- inclusief omzetbelasting voor elk opvolgend jaar.
 7. Indien verlenging van de woningpublicatie met één jaar niet gewenst is, of wanneer het verschuldigde bedrag niet tijdig is bijgeschreven op de bankrekening van Zelfmakelaar Plus BV, zal de opdracht – na het verstrijken van één jaar na de datum waarop de opdracht is verleend – zijn beëindigd en worden alle publicaties van de woning verwijderd.
 8. Indien de opdrachtgever niet binnen één jaar na de waardebepaling van de woning de opdracht tot publicatie op Funda.nl heeft gegeven, is Zelfmakelaar Plus BV verplicht een nieuwe waardebepaling van de woning uit te voeren. De kosten voor deze nieuwe waardebepaling zijn € 250,- inclusief omzetbelasting.
 9. Eventuele kosten of leges, precariobelasting en/of andere belastingen, die in rekening worden gebracht in verband met de verkoop van de woning, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in de door de opdrachtgever aan Zelfmakelaar Plus BV te betalen courtage.
 10. Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag dat men aan Zelfmakelaar Plus BV verschuldigd is.

Artikel 4 – Bedenktijd

 1. De opdrachtgever heeft veertien dagen bedenktijd vanaf het moment dat hij/zij de opdracht  via de website Zelfmakelaarplus.nl aan Zelfmakelaar Plus BV heeft verstrekt.
 2. Om de uitvoering van de opdracht niet te vertragen, zal direct worden gestart met de verkoop van de woning. Hetgeen tot gevolg heeft dat bij herroeping van de opdracht door de opdrachtgever binnen de veertien dagen bedenktijd, de kosten voor de diensten/producten die reeds besteld zijn, wel door de opdrachtgever verschuldigd zijn. In de praktijk komt dat er op neer dat na voldoening van de vaste courtage door de opdrachtgever, Zelfmakelaar Plus BV het reeds voldane bedrag retourneert minus de kosten voor de reeds bestelde diensten/producten. Deze kosten kunnen onder andere bestaan uit een woningopname door de taxateur  € 245,–, het verstrekken van een “te-koop”-bord/poster: € 50,–, het plaatsen van de woning op Funda.nl: € 150,-
 3. Indien opdrachtgever het niet acceptabel vindt dat binnen de veertien dagen bedenktijd kosten worden gemaakt, dient de opdrachtgever binnen drie werkdagen na verstrekking van de opdracht via de website, Zelfmakelaar Plus BV per e-mail verzoeken geen kosten te maken gedurende de veertien dagen bedenktijd. In welk geval Zelfmakelaar Plus BV pas start met de uitvoering van de werkzaamheden nadat de veertien dagen bedenktijd zijn verstreken.
 4. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het recht op herroeping van de opdracht, dient de opdrachtgever dit binnen de gestelde bedenktijd te melden middels een brief of email aan Zelfmakelaar Plus BV. Zelfmakelaarsplus BV stuurt na ontvangst van de herroeping van de opdracht per omgaande een ontvangstbevestiging aan de opdrachtgever.

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht aanwezig te zijn bij de opname van de woning door taxateur en zal op dat moment de opdracht tot dienstverlening ondertekenen die hij eerder via de website aan Zelfmakelaar Plus BV heeft verstrekt. Tevens dient de opdrachtgever zich op dat moment te identificeren. Door ondertekening van de genoemde opdracht tot dienstverlening, verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning. Na ontvangst van de getekende overeenkomst heeft Zelfmakelaar Plus BV de opdracht tot dienstverlening aanvaard.
 2. Indien de opdrachtgever:
  – de woning niet in eigendom heeft,
  – de woning met derden in eigendom heeft,
  – eigenaar van de woning is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont,
  dan dient de opdrachtgever te beschikken over volmachten om eerder genoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten te overleggen als Zelfmakelaar Plus BV of de door haar ingeschakelde notaris daarom vraagt. Indien de opdrachtgever dit niet kan mag Zelfmakelaar Plus BV haar werkzaamheden ten aanzien van de opdracht opschorten of beëindigen.
 3. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is zich ervan bewust dat hij verantwoordelijk is voor een juiste overdracht van informatie omtrent de woning. Dit betekent dat de opdrachtgever zich inspant en verplicht is om alle informatie die hij over de woning bezit te delen met (potentiële) kopers en Zelfmakelaarsplus. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bij opdrachtgever bekende (on)zichtbare gebreken, andere voor een koper van belang zijnde bijzonderheden en de juridische status van de woning. De opdrachtgever begrijpt dat hij moet voorkomen dat de koper een onjuist beeld van de woning krijgt
 4. De opdrachtgever levert foto’s, verkooptekst alsmede andere documenten bestemd voor de verkoop van de woning aan en staat in voor de juistheid van de door hem aangeleverde stukken. Zelfmakelaar Plus BV gebruikt de aangeleverde stukken om een presentatie en verkoopdocumenten van de woning te maken. Voordat de uitingen, presentaties en verkoopdocumenten worden gepubliceerd heeft de opdrachtgever de plicht om alle uitingen met betrekking tot de woning te controleren. Eventuele correcties en/of aanvullingen moeten door de opdrachtgever worden verwerkt en aan Zelfmakelaar Plus BV worden doorgegeven.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Zelfmakelaar Plus BV voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het tekortschieten van de opdrachtgever in zijn verplichting als omschreven in artikel 3.3. en 3.4. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever Zelfmakelaar Plus BV voor alle aanspraken voor zover deze het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Zelfmakelaar Plus BV zal worden uitgekeerd te boven gaan.
 6. Zelfmakelaar Plus BV behoud zich het recht voor om de door de opdrachtgever aangeleverde teksten en/of foto’s niet te gebruiken indien deze naar het oordeel van  Zelfmakelaar Plus BV niet bijdragen aan een succesvolle verkoop van de woning dan wel aanstootgevend of shockerend zijn. Zelfmakelaar Plus BV mag tevens zonder voorafgaande aankondiging foto’s, documenten en tekst aanvullen indien dit, volgens Zelfmakelaar Plus BV, in dienst staat van een succesvolle verkoop van de woning.
 7. Zelfmakelaar Plus BV gaat bij de vervulling van zijn opdracht uit van de door opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever is verplicht om alle verstrekte informatie actueel te houden (met betrekking tot de woning en de eigen persoonlijke gegevens). Eventuele veranderingen en aanvullingen moeten direct schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan Zelfmakelaar Plus BV.
 8. De verkoper is ermee op de hoogte dat de koper het recht heeft om, gedurende drie dagen na ontvangst van de door beide partijen getekende koopakte, de koopovereenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. Dit recht geldt niet voor de verkoper (opdrachtgever).

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Zelfmakelaar Plus BV en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan Zelfmakelaar Plus BV verschuldigd is. Zelfmakelaar Plus BV heeft een  beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten onder de daarvoor gebruikelijke bedingen en met een maximale dekking van 2.500.000,- euro per aanspraak en een maximum van 2.500.000,- euro per jaar.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Zelfmakelaar Plus BV wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de opdracht en na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aansprakelijkheid bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Zelfmakelaar Plus BV. wegens schadevergoeding moet onmiddellijk nadat de opdrachtgever daar kennis van heeft schriftelijk of per e-mail aan Zelfmakelaar Plus BV worden gemeld.
 4. Alle bedingen in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen Zelfmakelaar Plus BV en haar opdrachtgever(s) gelden ook voor en ten behoeve van de bestuurders van Zelfmakelaar Plus BV en voor een ieder die voor Zelfmakelaar Plus BV werken of werkten in welke hoedanigheid dan ook.
 5. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met artikel 13 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM, is Zelfmakelaar Plus BV niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook.
 6. Zelfmakelaar Plus BV aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens haar opdrachtgever. Voor het overige sluit Zelfmakelaar Plus BV uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit, waaronder, doch niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor gevolgkosten.
 7. Zelfmakelaar Plus BV mag de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk beperken of deze ongedaan maken. De opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.
 8. Zelfmakelaar Plus BV is nimmer aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door derden die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld, waaronder doch niet uitsluitend, een taxateur, een verkoopstylist, een fotograaf, een bouwkundige en een notaris.
 9. Zelfmakelaar Plus BV wordt door de opdrachtgever gevrijwaart voor aanspraken van derden met betrekking tot schade, verband houdende met of voortvloeiende uit de door Zelfmakelaar Plus BV uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Zelfmakelaar Plus BV. daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.
 10. Zelfmakelaar Plus BV gebruikt bij de uitvoering van haar opdracht en werkzaamheden elektronische middelen zoals onder andere e-mail, een interactieve webmodule, clouddiensten en andere middelen van dataverkeer. Zelfmakelaar Plus BV en de opdrachtgever erkennen dat daar risico’s bij horen, zoals onder andere virussen, vertragingen, vervormingen of verdwijning. Zowel Zelfmakelaar Plus BV als de opdrachtgever zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ter voorkoming van de voornoemde risico’s. De opdrachtgever blijft zelf volledig verantwoordelijk voor het voorkomen van schade als gevolg van het gebruik van deze middelen en zal daartoe ook maatregelen dienen te nemen. Zelfmakelaar Plus BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de elektronische middelen voortvloeit.
 11. Zelfmakelaar Plus BV is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op Zelfmakelaarplus.nl en Funda.nl. Zelfmakelaar Plus BV is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites.

Artikel 7 – Beëindiging van de opdracht

 1. Een door Zelfmakelaar Plus BV aanvaarde opdracht eindigt
  • door het verstrijken van één jaar na ontvangst van de opdracht tot dienstverlening, tenzij gekozen is voor verlenging van de opdracht;
  • door de bepalingen zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM;
 2. Zelfmakelaar Plus BV is op grond van  artikel 6.4 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM gerechtigd de opdracht terug te geven indien de opdrachtgever::
  – niet of niet tijdig aan betalingsverzoeken van Zelfmakelaar Plus BV voldoet
  – aanvragen tot bezichtigingen van de woning niet opvolgt
  – vragen van belangstellenden niet of niet snel genoeg beantwoordt
  – de door Zelfmakelaar Plus BV gevraagde stukken niet, of niet snel genoeg, aanlevert
  – tips en verkoopadviezen van Zelfmakelaar Plus BV niet opvolgt terwijl de woning al langer dan 2 jaar te koop staat
 3. De mededeling dat de opdracht wordt ingetrokken of teruggegeven moet schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.
 4. Bij intrekking of beëindiging van de opdracht heeft de opdrachtgever in geen enkel geval recht op restitutie van de courtage.